لیست اخبار صفحه :1
با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد.
دریافت گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر در شهرستان شهریار با کسب امتیاز 92

با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد.

دریافت گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر در شهرستان شهریار با کسب امتیاز 92 با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد. این گواهینامه در راستای اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب؛ مصوبه شماره 166416/047358 مورخ 1390/08/22 هیئت محترم وزیران و بازدید میدانی کمیته فنی برنامه ایمنی آب استان تهران به شماره 41552/ص/1402 مورخ 1402/08/27 و ممیزی کمیته راهبری استانی برنامه ایمنی آب؛ صادر گردید.

پیرو مصوبه 1 جلسه 1403/2/10 اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی؛ به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و شبکه بهداشت و درمان شهریار بازدید مشترک از تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران و کانال آب محمدیه در تاریخ 1403/3/12 انجام شد.
بازدید مشترک از تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران و کانال آب محمدیه

پیرو مصوبه 1 جلسه 1403/2/10 اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی؛ به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و شبکه بهداشت و درمان شهریار بازدید مشترک از تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران و کانال آب محمدیه در تاریخ 1403/3/12 انجام شد.

یرو مصوبه 1 جلسه 1403/2/10 اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی؛ به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛بازدید مشترک از تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران و کانال آب محمدیه در تاریخ 1403/3/12 انجام شد.

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول  در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد.
دومین نشست اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد.

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد. پیرو جلسه مورخ 1402/12/16 در خصوص تحلیل گزارش¬ها/ اقدامات و رصد آخرین وضعیت باقیمانده آلاینده ها، آفت کش ها و سموم در راستای مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی و جلسه مورخ 1403/2/10ر خصوص مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول دروز چهارشنبه 1403/3/9 تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 در ستاد دانشگاه تشکیل شد.
نشست هم اندیشی سندملی سالمندان

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 در ستاد دانشگاه تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 1403/3/7 در ستاد دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه گفتند برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم در فاز جمعیتی آینده، میتواند سالمندی جمعیت را تبدیل به یک فرصت مناسب برای سالمندان و جامعه کرده و از بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که ممکن است با سالمندی جمعیت ایجاد شود، جلوگیری نماید. در این جلسه آقای دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه گفتند برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم در فاز جمعیتی آینده، میتواند سالمندی جمعیت را تبدیل به یک فرصت مناسب برای سالمندان و جامعه کرده و از بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که ممکن است با سالمندی جمعیت ایجاد شود، جلوگیری نماید.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی جلسه بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک تشکیل شد.
مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی جلسه بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک تشکیل شد.

پیرو مصوبات جلسه مورخ 1402/12/16در خصوص تحلیل گزارشها/ اقدامات و رصد آخرین وضعیت باقیمانده آلاینده ها، آفت کش ها و سموم در راستای مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی، جلسه ی بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک روز دوشنبه مورخ 1403/2/10 در اتاق فکر دانشگاه تشکیل شد.

Template settings