• 1403/03/27 - 11:05
  • - تعداد بازدید: 49
  • - تعداد بازدید کنندگان: 42
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
دریافت گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر در شهرستان شهریار با کسب امتیاز 92

با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد.

دریافت گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر در شهرستان شهریار با کسب امتیاز 92 با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد. این گواهینامه در راستای اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب؛ مصوبه شماره 166416/047358 مورخ 1390/08/22 هیئت محترم وزیران و بازدید میدانی کمیته فنی برنامه ایمنی آب استان تهران به شماره 41552/ص/1402 مورخ 1402/08/27 و ممیزی کمیته راهبری استانی برنامه ایمنی آب؛ صادر گردید.

334772.mp3 با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد.

دریافت گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر در شهرستان شهریار با کسب امتیاز 92

با افتخار گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهد شهر به شماره 243 تاریخ 1403/3/5 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ صادر شد. این گواهینامه در راستای اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب؛ مصوبه شماره 166416/047358 مورخ 1390/08/22 هیئت محترم وزیران و بازدید میدانی کمیته فنی برنامه ایمنی آب استان تهران به شماره 41552/ص/1402 مورخ 1402/08/27 و ممیزی کمیته راهبری استانی برنامه ایمنی آب؛ صادر گردید.

 در همین راستا  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهریار و گروه مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار برای دریافت گواهینامه ایمنی آب سامانه تأمین آب آشامیدنی شاهدشهر تقدیر کرد.

دکتر امید افسرده معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به این که موثرترین روش برای اطمینان پایدار از ایمنی آب در یک سامانه آبرسانی، استفاده از راهکار ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن و اجرای برنامه ایمنی آب می باشد؛ از فعالیت و اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار که منتج به صدور گواهینامه ایمنی آب سامانه آبرسانی شاهد شهر و به تبع آن  افزایش شاخص های دسترسی به آب سالم در منطقه شده است؛ تقدیر و تشکر کرد. 

 

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,خبرها
  • کد خبر : 334772
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

Template settings