دکتر عبدالرضا نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی

خانم دکتر مریم السادات هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار

خانم مهندس مریم خاندانی کارشناس  اداره توسعه پایدار دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی

خانم لیلا سلیمی کارشناس  اداره توسعه پایدار  دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی

خانم لیلا مقصود پور مسئول دفتر دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی

 
 
Template settings