معاونت اجتماعی- مدیریت
مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

 دکتر مازیار مرادی لاکه

  سمت: مدیر مولفه های اجتماعی سلامت

  ایمیل دانشگاهی: moradilakeh.m@iums.ac.irمدیریت مولفه های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف هدایت و اجرای پژوهش های کاربردی و توسعه ای و تولید علم در حیطه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت، دستیابی به عدالت در راستای چشم انداز توسعه ملی،ترجمه دانش سلامت، ارائه رهنمود و مشاوره به سیاستگذاران و متولیان سلامت، توانمندسازی و جلب مشارکت جامعه و سازمان های مردم نهاد، جلب حمایت سازمان ها، انتشار علم و ارتقای سواد سلامت و.... تشکیل گردید.ازجمله وظایف این مدیریت به شرح ذیل است:
 
 اهم شرح وظایف مولفه های اجتماعی سلامت
 
1 - توانمند سازی و ارتقای مهارت SDH  در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت
2 - تدوین اولویت های مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در سطح دانشگاه
3 - حمایت از حوزه های مختلف سلامت ( درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور
4پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاهها و نهادها ( بین بخشی ) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مولفه های اجتماعی
5همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
6 - حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
7 - توانمند سازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی
8همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه های مرکز تحقیقاتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اهداف توسعه پایدار
9فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH
10 - اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH
 11-  اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی
12انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
13شناسایی ، ارزیابی و معرفی سازمان ها ، نهادها و یا شرکت های خصوصی و دولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت
15حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار
16 - حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت درانواع طرح های توسعه
17همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و نظام دیده بانی با هدف کمک به برنامه ریزی و حساس سازی سیاست گذاران
18تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت  
19 - ایجاد کارگروه آسیب های اجتماعی سلامت
20توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسیب های اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=222.36405.65267.fa
برگشت به اصل مطلب